Yöneticinin Görev Ve Yetkileri Nelerdir?

Kanun, yöneticinin görevlerinin yönetim planında gösterileceğini hükme bağlamıştır.( KMK 35). Ancak kanun, yönetim planında aksine hüküm yoksa, yöneticinin görevlerini (KMK.36-37) kendisinin sayması yoluna gitmiştir. Buna göre; Kat Malikleri Kurulu' nun aldığı kararların yerine getirilmesi; ana yapının kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı, sigorta ettirilmesi; avansların toplanması; yönetimle ilgili bütün ödemelerin kabulü; yönetimi ilgilendiren tebligatın kabulü; süre asımına veya bir hakkin kaybına sebebiyet verilmemesi; anatasinmazin korunması ve bakimi için gerekli tedbirlerin alınması; dava ve icra takibi yapılması; bankada hesap açtırılması; Kat Malikleri Kurulu'nu toplantıya çağırma; isletme projesinin yapılması; bildirimde bulunma; kanuni temsil yetkisini kullanması görevleridir.