Yöneticinin Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Kanun, yöneticinin görevlerinin yönetim planında gösterileceğini hükme bağlamıştır.(KMK 35).

Ancak kanun, yönetim planında aksine bir hüküm bulunmadıkça, yöneticinin görevlerini (KMK 36-37) kendisinin sayması yoluna gitmiştir.

Buna göre; Kat Malikleri Kurulu’nun aldığı kararların yerine getirilmesi, ana yapının kullanılması, korunması, bakım ve onarımı; sigorta ettirilmesi, avansların toplanması, yönetimle ilgili tüm ödemelerin kabulu, yönetimi ilgilendiren tüm tebligatların kabulü, süre aşımına veya bir hakkın kaybına sebebiyet verilmemesi, ana taşınmazın korunması ve bakımı için gerekli tedbirlerin alınması, dava ve icra takibinin yapılması, bankada hesap açtırılması, Kat Malikleri Kurulu’nun toplantıya çağrılması, işletme projesinin yapılması, bildirimde bulunma, kanuni temsil yetkisini kullanmak, yöneticinin görevleri arasındadır.