YAPIMI DEVAM ETMEKTE OLAN BİNALARDA KAT MÜLKİYETİ KURULABİLİR Mİ?

Tamamlanmış bir yapının kat, daire, iş bürosu, dükkan, mağaza, mahzen, depo gibi bölümlerinden ayrı ayrı ve başlı başına kullanılmaya elverişli olanları üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.
Yapılmakta veya ileride yapılacak olan bir yapının, birinci fıkrada yazılı nitelikteki bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, arsa maliki veya arsanın ortak malikleri tarafından, Kat Mülkiyeti Kanunu hükümlerine göre irtifak hakları kurulabilir. (KMK madde 1)

Kat mülkiyeti, arsa payı ve anagayrimenkuldeki ortak yerlerle bağlantılı özel bir mülkiyettir.Yani yapımı devam etmekte olan binalarda kat mülkiyeti kurulamaz.

Kat Mülkiyeti Kanununun (KMK) 10/2 nci maddesinde; “Anagayrimenkulün tümünün mülkiyeti (Kat mülkiyeti) ne çevrilmeden o gayrimenkulün yalnız bir veya birkaç bölümü üzerinde kat mülkiyeti kurulamaz” hükmüne yer verilmiştir.
Böyle binalarda, ancak kat irtifakı kurulabilir ve kısmi iskan izni verilebilir.