KİRASINI ÖDEMEYEN KİRACI NASIL İCRAYA VERİLİR?

Günümüzde ev sahiplerinin en çok sorguladığı sorulardan birisi kirasını ödemeyen kiracı nasıl icraya verilir? Ev sahiplerinin sıklıkla karşılarına çıkan bu problemin çözümü yasal olarak hukuki yöntemler ile belirlenmiştir. Gelin hep birlikte sıklıkla karşımıza çıkan kiracının kira ödememesi durumunda yapmamız gerekenleri inceleyelim…

Kat Mülkiyeti Kanunu 18.maddesinde bu konuda genel kuralın , “kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur. “ olduğu belirtilmekte ise de ,

Kat Mülkiyeti Kanunu 22.maddesinde duruma kiracı açısından ayrık bir durum getirilmiş ve aidat borcu yönünden “kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.”  hükmüne yer verilmiştir.

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu

KAT MALİKLERİNİN BORÇLARI:

GENEL KURAL :

Madde 18 – Kat malikleri, gerek bağımsız bölümlerini, gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim plânı hükümlerine uymakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Bu kanunda kat maliklerinin borçlarına dair olan hükümler, bağımsız bölümlerdeki kiracılara ve oturma (Süknâ) hakkı sahiplerine veya bu bölümlerden herhangi bir suretle devamlı olarak faydalananlara da uygulanır; bu borçları yerine getirmeyenler kat malikleriyle birlikte, müteselsil olarak sorumlu olur.

ORTAK GİDERLERİN TEMİNATI:

Madde 22 – (Değişik 1. fıkra: 2814 – 13.4.1983) Kat malikinin, 20 nci madde uyarınca payına düşecek gider ve avans borcundan ve gecikme tazminatından, bağımsız bölümlerin birinde kira akdine, oturma (sükna) hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı bir şekilde faydalananlar da müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ancak, kiracının sorumluluğu ödemekle yükümlü olduğu kira miktarı ile sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

2- Türk Borçlar Kanunu açısından ise kiracı bakımından çok daha farklı bir durum söz konusu olup , kiracı borcunu ödese dahi şayet Türk Borçlar Kanunu madde 315 tâbiriyle yan giderleri yani aidatı ödemeyen kiracının kiralanandan tahliyesi mümkün olabilecektir.

6098 sayılı TÜRK BORÇLAR KANUNU 

 Kiracının temerrüdü

Madde 315 – Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.