EKLENTİLER İLE İLGİLİ ESASLAR

KMK:MD-2/a'ya göre eklenti: "Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlere" denir.

Nelerin eklenti sayılacağı ise KMK:MD-6/1 de belirtilmiştir. Buna göre "Bir bağımsız bölümün dışında olup, doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan kömürlük, su deposu, garaj, elektrik, havagazı veya su saati yuvaları, tuvalet gibi eklentiler, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki, eklentilerin de tek başına maliki olur. Eklentiler kat mülkiyeti kütüğünün (beyanlar) hanesine kaydedilir ve bunlardan anayapının oturduğu zeminin dışında kalanlar kadastro planında veya tapu haritasında ayrıca gösterilir. Bağımsız bölümlerin başkasına devri, kayıtlanması veya kiralanması halinde, EKLENTİLER ve ortak yerlerde KENDİLİĞİNDEN devredilmiş, kayıtlanmış ve kiralanmış olur."

Eklenti ait olduğu bağımsız bölümün ayrılmaz bir parçası olup, bağımsız bölümün mülkiyeti eklentiyi de kapsar. Bağımsız bölüm ile eklentisi başka başka kişilere satılamaz veya kiraya verilemez. Eklentiler ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçasıdır ve bunun doğal sonucu olarak bağımsız bölümün maliki eklentininde tek başına maliki olur. Dolayısıyla kat maliki tıpkı bağımsız bölümdeki gibi eklenti üzerinde de malik hak ve yetkilerine sahip olur. Eklentiler ait oldukları bağımsız bölümün hukuki yazgısına tabi oldukları için kat mülkiyetinde MK dakinden farklı kendine özgü bir "bütünleyici parça" oluşmuştur. Bağımsız bölümün başkasına devri, kayıtlanması ve kiralanması halinde eklentilerde devredilmiş, kayıtlanmış ve kiralanmış sayılacaktır. Bir yerin eklenti olabilmesi için;

  1. Bağımsız bölümün dışında bulunması gerekir. Bağımsız bölümlerin içinde olup o bölümü tamamlayan ve eklentiye benzer yerler MÜŞTEMİLAT olarak kabul edilir.

  2. Eklentiler anayapının veya yapıların içinde ise mimari projede, dışında ise tapu veya kadastro planında belirtilir ama her iki durumda tapu kütüğünde ait oldukları bağımsız bölümün beyanlar hanesinde gösterilir.

  3. Başka parselde eklenti oluşturulamaz, aynı parselde olmalıdır.

  4. Bir bağımsız bölümün birden fazla eklentisi olabilir. Ancak bir eklenti birden fazla bağımsız bölüme tahsis edilmesi mümkün değildir. O zaman bu yer eklenti değil ortak yer olur.

  5. KMK:MD-6/1 de sayılanlardan başka yerlerinde maddede "gibi" sözcüğü kullanıldığı için eklenti olması mümkündür. (Örneğin havuz)

Kat Mülkiyeti Yasasının 6. maddesine göre bağımsız bölümün eki niteliğindeki depolar, ait olduğu bağımsız bölümün bütünleyici parçası olup, bağımsız bölüm malikinden ayrı olarak bir başkası tarafından kullanılamaz. ( Y.18.HD. 12.07.2010 T., 2010/3737 E., 2010/10668 K.)

Kat Mülkiyeti Yasasının 6. maddesi hükmüne göre eklenti, bağımsız bölümün dışında olup doğrudan doğruya o bölüme tahsis edilmiş olan yerlerdir. Eklentiler ait olduğu bağımsız bölümlerin bütünleyici parçası sayılır ve o bölümün maliki eklentinin de tek başına maliki olur ise de, bu durum eklentinin, yasal tanımına aykırılık oluşturacak biçimde bağımsız bölümle birleştirilerek ortadan kaldırılmasına olanak vermez. Bağımsız bölüm ile eklentisi arasındaki duvarın kaldırılmasının anayapının statik dengesini olumsuz etkilemiş olup olmaması sonucu değiştirmez. (Y.18.HD. 09.02.2009 T., 2008/10123 E., 2009/779 K.)


Adnan KUŞ

Site Yönetişim Uzmanı

Apt/Site Yön./Yön Kurulu, Den./Denetim Kurulu Danışmanı