Depo Meskene Çevrilebilir mi?

Depo Meskene Çevrilebilir mi? 

Tapu kaydında depo olarak kayıtlı bağımsız bölümlerin mesken olarak kullanılması apartman sakinleri arasında çoğu zaman tartışmalar yaşanmasına neden olmaktadır. Depoların mesken olarak kullanılmasını yasaklayan bir hüküm yasada olmamasına rağmen günümüzde depoların meskene dönüştürebilmek için apartmana zarar verecek nitelikte tadilatlar yapılmaktadır. Peki bu tadilatlar yasal mıdır? 

Kat Mülkiyeti Kanununun 19. maddesine göre; “Kat malikleri, ana gayrimenkulün bakımına ve mimarı durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecburdurlar.” Hükmü gereğince de her kat malikinin, binanın estetiğini korumak ve mimari durumuna aykırı değişiklikleri yapamayacağı kabul edilmiştir. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 19. Maddesinin ikinci fıkrasına göre ise kat malikleri kendi bağımsız bölümünde anayapıya zarar vermeyecek şekilde onarım, tesis ve değişiklik yapabilir. Kat maliklerinden birinin, bütün kat maliklerinin 4/5’inin yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım ve tesisler yapamayacağından ve yine kendi bağımsız bölümünde de anayapıya zarar verecek nitelikte onarım, tesis ve değişikliğe gidemeyeceği hükme bağlanmıştır. Buna göre her bir kat malikinin kendi bağımsız bölümlerinde anayapının statiğine zarar vermeyecek şekilde iç tadilatlar yapabilmesi hukuken mümkün olup, büyük çaptaki onarım ve değişikler için ise yasada belirli şartlar getirilmiştir. Deponun meskene dönüşümü için inşaat, onarım ve tesislerin yapılabilmesi kat maliklerinin izninin yanında belediyedeki onaylı tesisat projesine de uygun olması gerekmektedir. Aksi halde hukuka aykırı yapılan tadilatlar nedeniyle her bir kat maliki mimari projeye aykırılık nedeniyle müdahalelerin önlenmesi davası açarak eski hale getirilmesini isteyebilecektir.