Denetçinin/Denetim Kurulunun Görevleri Nelerdir?

Denetçi/denetim kurulu, Yönetici/yönetim kurulunu yönetim süresi boyunca denetler.  Denetçi veya denetim kurulu yönetim planında yazılı zamanlarda, eğer zaman yazılmamışsa, her takvim yılının birinci ayı içinde kat malikleri kuruluna verecekleri bir raporla denetimin sonucunu ve ana gayrimenkulün yönetim tarzı hakkındaki düşüncelerini bildirir; bu rapor çoğaltılarak birer örneği taahhütlü mektupla kat maliklerine gönderilir.  Denetçiler bu raporu ve verecekleri kararları ve gerekli gördükleri diğer hususları, (1) den başlayıp sıra ile giden sayfa numaraları taşıyan ve her sayfası noter mührüyle tasdikli denetim defterine geçirip tarih koyarak altını imza ederler. Yöneticinin haksız işlem ya da kazanç elde ettiği saptanırsa kat maliklerinin dava açma hakkı saklıdır.