APARTMANLARDA KAPICI ÇALIŞTIRILMASI

Bir apartmanda çalışan kapıcı her şeyden önce İş Kanunu’na tabi bir işçidir ve onun çalışma koşullarını belirleyecek ana mevzuat 4857 sayılı İş Kanunu’dur. 

Bunun anlamı; kapıcının çalışma sürelerinden yıllık izin kullanımına kadar her konunun yasalarla belirlenmiş olduğu ve kat malikleri kurulunun kapıcıyı sınırsız şekilde istedikleri gibi çalıştırmaya haklarının olmadığıdır.

Kapıcı çalıştırmak isteyen bir apartman ya da site ilk olarak, bir işçi istihdam ettiklerini ve artık hep birlikte işveren sıfatını haiz olacaklarını bilmeli ve bu gerçeği göz önünde bulundurarak kapıcı çalıştırmaya ya da çalıştırmamaya karar vermelidir.

Kapıcıyı işe kim alabilir?

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda kapıcıyı işe almak görevinin kime ait olduğu özel olarak belirlenmemiştir.

Fakat Konut Kapıcıları Yönetmeliğinin “Yöneticinin yetkileri”ni sayan 4’üncü maddesinde açık bir şekilde şu ifade yer alır:

“İşverence kendisine yazılı yetki verilmesi koşulu ile iş ve toplu iş sözleşmesi yapmak, değiştirmek ve feshetmek”.

Yine aynı yönetmeliğin 3’üncü maddesine göre ise işveren, konutun maliki veya ortaklarını ifade eder. O halde yöneticinin ancak ve ancak “kat malikleri kurulu tarafından özel olarak yetkilendirilmesi” halinde kapıcıyı işe alması mümkündür.

Kat malikleri kurulunun kapıcıyı işe alması

Hemen yukarıda yöneticinin “kat malikleri kurulu” tarafından yetki alması durumunda kapıcıyı işe alabileceğini yazmıştım.

Buradan da anlaşılmalıdır ki; kapıcıyı işe alma yetkisi elbette ve öncelikle kat malikleri kuruluna aittir. Kat malikleri kurulunun kapıcıyı işe alma yetkisini yöneticiye devredebilmesi ise mümkündür.

Kapıcı çalıştırmak için gereken oy sayısı

Kapıcı istihdam edilmesi için Kat Mülkiyeti Kanunu’nda öngörülmüş özel bir çoğunluk yoktur. O halde klasik oy çoğunluğu yeterli olacaktır.

Buna göre; kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir. Yeter sayının sağlanamaması nedeniyle ilk toplantının yapılamaması halinde, ikinci toplantıda karar yeter sayısı, katılanların salt çoğunluğudur.