Apartman Sorunlarında Başvurulacak Yollar Nelerdir?

Apartman sorunları günümüzün en önemli konuları arasında yer almaktadır. Apartmanlar toplu yaşamın olduğu alanlar olup, topluluk halinde yaşamak ise işbirliği ve uyumu gerektirir.

 Apartman yaşamının da belirli kuralları vardır. Apartmanda huzur ve sükûnetin sağlanabilmesi için bu kurallara uyulması gerekir. İster kat maliki ister kiracı olsun bu herkesin görevidir. Yasada kat maliklerini, doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla yükümlü tutmakta aksi halde davranan kat malikini dava etme hakkı tanımıştır. 

Apartman Sorunları Nasıl Çözülür? 

Apartmanda yaşam pek çok sorunu da beraberinde getiriyor. Bu sorunlar apartmandan ve komşudan kaynaklanan olmak üzere iki türlüdür. Apartmanda yaşamının getirebileceği problemleri rahatça çözmenizi sağlayan yöntemlerin en başında ise komşu ile uzlaşma yolu gelmektedir. Sorunların çözümü noktasında esas olan komşuluk hukuku çerçevesinde sulh yoluyla çözümlemektir. Buna rağmen sorun devam ediyorsa hakimin müdahalesini isteyebilirsiniz. 

Kat Mülkiyeti Kanununda Mahkemeye Başvurma Hakkı Nedir? 

Kat Mülkiyeti Kanununda mahkeme başvuru hakkı hakimin müdahalesi alt başlığı altında düzenlenmiştir. Buna göre ; kat maliklerinden birinin yahut onun katından kira akdine, oturma hakkına veya başka bir sebebe dayanarak devamlı surette faydalanan kimsenin, borç ve yükümlerini yerine getirmemesi yüzünden zarar gören kat maliki veya kat malikleri, ana gayrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine başvurarak hâkimin müdahalesini isteyebilir. Hakim, ilgilileri dinledikten sonra, genel hükümlere ve hakkaniyet kaidelerine göre derhal kararını verir ve bunun, tespit edeceği kısa bir süre içinde yerine getirilmesini tebliğ eder. Tespit edilen süre içinde hâkimin kararını yerine getirmeyenlere, aynı mahkemece, iki yüz elli Türk Lirasından iki bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.