APARTMAN KURALLARINA UYMAYANLAR NEREYE ŞİKAYET EDİLİR

Tüm apartman sakinlerinin refahı ve huzuru için belli kurallara uymaları gerekiyor. Kurallar kat malikleri arasında birbirlerine karşı  sorumlulukları olarak ifade ediliyor.  Bu sorumluluklar, "Apartman kuralları" adı altında düzenlenebiliyor. Bu hususta açıklamalar Kat Mülkiyet Kanunu'n da yapılıyor. 


Apartman yöneticisinin düzenlediği kat malikleri toplantısında apartmanda uyulması gereken kurallar kat maliklerinin istek ve önerilerince karar veriliyor. Tüm apartman sakinlerine apartman kuralları maddelerini bildirilmesi ve uygulamaya koyması için apartman yöneticisine yetki verilebiliyor.


Apartman aidatına ilişkin hususlar da yine apartman kuralları kapsamında düzenlenebiliyor. Apartman için harcanan giderler, apartmanın gelirleri belirlenerek apartman sakinlerinden belli bir oranda aidat toplanıyor.  Belirlenen kurallara uyulmaması halinde Kabahatler Kanunu gürültü maddelerinde yer alan hükümlere göre cezalandırılıyor. İlgili Kanun Maddeleri aşağıda yer alıyor.


Apartman kurallarına uymayanlara verilen cezalar:

Gürültü

Madde 36 - 

(1) Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olan kişiye, elli Türk Lirası idarî para cezası verilir. 


(2) Bu fiilin bir ticarî işletmenin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde işletme sahibi gerçek veya tüzel kişiye bin Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 


(3) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar verir


Rahatsız etme

Madde 37- 

(1) Mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişi, elli Türk Lirası idarî para cezası ile cezalandırılır.


(2) Bu kabahat dolayısıyla idarî para cezası vermeye kolluk veya belediye zabıta görevlileri yetkilidir.


Apartman kurallarına uymayanlar nereye şikayet edilir?

Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz Türk Lirası idarî para cezası veriliyor. İdarî para cezasına kolluk veya belediye zabıta görevlileri karar veriyor.