APARTMANDA SU TESİSATI SORUNLARI

Sızıntıdan Kim Sorumludur? 

Bağımsız bölüme su sızması nedeniyle oluşan zarardan kimin sorumlu olacağı konusunda sızıntının kaynağının iyi tespit edilmesi gerekmektedir. Sızıntı bağımsız bölümden kaynaklı ise bağımsız bölüm sahibi tek başına sorumlu; ortak tesisattan kaynaklı arızalarda diğer kat malikleri de bu zarardan sorumlu olacaktır. 

634 Sayılı Kat Mülkiyeti Yasası’nın 4.maddesi ( c ) bendine göre çatı ve genel dam terasları ortak yerlerden sayılmış olup, Kat Mülkiyeti Kanununun 18. maddesine göre kat maliklerinin gerek bağımsız bölümlerini, gerekse eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirlerini rahatsız etmemekle karşılıklı olarak yükümlü oldukları, aynı Kanunun 19. maddesi uyarınca ana taşınmazın bakımına ve mimari durumu ile güzelliğini ve sağlamlığını titizlikle korumaya mecbur olup, ana gayrimenkule kusuru ile verdiği zarardan da diğer kat maliklerine karşı sorumludurlar yine aynı kanunun 20. maddesine göre, kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça ana gayrimenkulün bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri gibi giderlere kendi arsa payı oranında katılmakla yükümlüdür hükmü gereğince ana yapının ortak yerlerinde meydana gelen arıza veya bozulmalar sebebiyle, bağımsız bölümde meydana gelen zararlardan tüm kat malikleri (zarara uğrayan bağımsız bölümün maliki dahil) arsa payları oranında sorumludur. Sızıntı ortak alandan kaynaklı ise dava bütün kat maliklerine karşı açılmalıdır!

Mahkemece, öncelikle ana taşınmazın onaylı mimari projesi ve varsa belediyeden sıhhi tesisat projesi getirtilip mahallinde keşif yapılıp söz konusu zararın ana taşınmazın genel giderlerinden kaynaklanıp kaynaklanmadığı kesin olarak belirlenmesi, zararın genel giderlerden kaynaklandığının tespiti halinde bütün bağımsız bölüm maliklerinin davaya dahil edilmesi gerekir. Yapılan yargılamada zararın tahsili istemine ilişkin bilirkişi incelemesi yapılması ve zarar ortak yerlerden kaynaklanıyor ise bunun giderilmesi için gerekli önlemlerin ve masrafların nelerden ibaret olduğu kesin olarak belirlendikten sonra, ortak alanlardan kaynaklanan sızıntı nedeniyle hasar meydana geldiği anlaşılırsa meydana gelen zarardan tüm kat malikleri birlikte sorumlu olacaktır.