APARTMANDA İŞ YERİ AÇILMASI

Bir apartmanın temel varlık amacı, insanların barınma ihtiyacının karşılanmasıdır. Ancak günümüzde apartmanlarda ya da sitelerde işyerleri de olabilmektedir. Peki, ama apartmanda açılabilecek işyerleri hangileridir? Bir başka deyişle, apartmanda açılması yasak işyerleri var mıdır?

Apartmanda işyeri açılması

Toplu konut kavramının hayatımıza girdiği dönemlerde apartmanlar insanların barındığı yerler iken işyerleri işhanlarında bulunu ve bir araya gelirdi.


Zamanla barınma ve çalışma amaçlı kullanım birbirine yaklaştı ve apartmanların önce giriş katlarında ve sonra neredeyse her katında işyerleri görünmeye başlandı.

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre işyerleri

Apartman ya da sitede açılacak işyerlerine ait kurallar 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu’nda dört ana başlıkta ele alınmıştır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Asla kurulamayacak işyerleri
 • Meskenlerde açılabilecek işyerleri
 • Avukatlık büroları
 • Serbest muhasebeci mali müşavir ve yeminli mali müşavir büroları

Detaylara girmeden önce hatırlatmak isterim ki; apartmanın ya da sitenin zaten “işyeri” ruhsatına sahip olan bağımsız bölümlerinde işyeri kurmak için kat maliklerinden izin almaya gerek yoktur.

Apartmanda kurulması yasak işyerleri

Kat malikleri, aşağıdaki müesseselerin kurulmasına dair aralarında sözleşme yapmış olsalar dahi, buna aykırı sözleşme hükümleri geçersiz olacaktır.

 • Hastane
 • Dispanser
 • Klinik
 • Poliklinik
 • Ecza laboratuvarı
 • Yukarıdakiler gibi diğer müesseseler

Ancak dispanser, klinik, poliklinik niteliğinde olmayan muayenehaneler bu hükmün dışındadır. Bu durum bir Yargıtay kararında şöyle ifade edilmiştir:

“… Yerleşik Yargıtay uygulamalarına göre tıp doktorları ve diş hekimlerinin çalıştıkları yerler muayenehane olarak kabul edilmekte olup, Kat Mülkiyeti Yasası’nın 24. maddesinin 1. fıkrasında hastane, dispanser, klinik ve poliklinik için getirtilen yasaklara muayenehaneler dâhil edilmediğinden meskenlerin muayenehane olarak kullanılabileceği(yönetim planı veya kat malikleri kurulunun oy birliği ile alınmış kararı ile aksi kararlaştırılmadıkça) kabul edilmiştir…” (Hukuk Genel Kurulu, 2002/1057 K.)

Apartmanda açılacak avukatlık büroları

1136 sayılı Avukatlık Kanunu’un 43’üncü maddesinde de “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz” denilmiştir.

Buna göre; avukatlar binaların mesken olarak görünen bağımsız bölümlerinde büro açabilir ve hatta yönetim planında bunun aksine hüküm dahi olsa, bu hüküm dikkate alınmaz.

Apartmanda açılacak mali müşavir büroları

3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun 45’inci maddesinde ise “634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre anagayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın serbest muhasebeci mali müşavirlik veya yeminli mali müşavirlik faaliyetlerinde bulunulabilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz.” hükmü yer almıştır.

O halde tıpkı avukatların büro açmalarında olduğu gibi, serbest muhasebeci mali müşavirler ile yeminli mali müşavirlerin mesken olarak görünen bağımsız bölümlerde büro açmaları pekâlâ mümkündür.


Meskende açılabilecek işyerleri

Aşağıda yer alan işyerleri mesken bölümlerinde açılabilir; ancak bunun için kat malikleri kurulunun OYBİRLİĞİ ile karar vermesi gerekir:

 • Sinema
 • Tiyatro
 • Kahvehane
 • Gazino
 • Bar
 • Kulüp
 • Dans salonu
 • Yukarıda sayılanların emsali gibi eğlence ve toplantı yerleri
 • Fırın
 • Lokanta
 • Pastane
 • Süthane
 • Yukarıda sayılanlar gibi gıda ve beslenme yerleri
 • İmalathane
 • Boyahane
 • Basımevi
 • Dükkan
 • Galeri
 • Çarşı