Aidatı Ödenmeyen Gayrimenkul Komşulara Devredilebilir Mi?

Kat maliklerinden biri aidat borcunu ödememek suretiyle diğer kat maliklerinin haklarını çekilmez hale gelecek derecede ihlal ederse, onlar, dairenin mülkiyet hakkının kendilerine devredilmesini hakimden isteyebilir. Kat Mülkiyeti Kanunu’nun (KMK.25)’e göre; Ortak giderler ve avanstan, kendine düşen borcu ödemeyen ve hakkında iki takvim yılı içinde üç kez icra ve dava takibi yapılan, kat malikine ait gayrimenkulün,  kendi bağımsız bölümünü randevu evi, kumarhane veya benzeri yer olarak kullanmak suretiyle ahlak ve adaba aykırı harekette bulunan  kat malikine ait gayrimenkulün,  talep edilmesi halinde, “çekilmezlik halinin mevcut olduğu” kabul edilir ve bağımsız bölümün diğer kat maliklerine devredilmesi söz konusu olur (KMK Md. 25/2).